Bài 5 trang 39 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Một hình trụ có bán kính đáy r=5 cm và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 7 cm.

a) Tính diện tích xung quanh của hình trụ và thể tích của khối trụ được tạo nên.

b) Cắt khối trụ bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục 3 cm. Hãy tính diện tích của thiết diện được tạo nên.


   a) Ta có h=l=7, r=5Sxq=2πrl=2π.5.7=70π cm2.

      V=πr2h=π.52.7=175π cm3.                                     

                                                                               

b) Thiết diện là hình chữ nhật ABB'A'. Gọi H là trung điểm AB. Ta có OH=3AB=2HA=2OA2-OH2=252-32=8, AA'=7SABB'A'=8.7=56 cm2.