Bài 2 trang 159 SGK Hóa học 11. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 188
Bạn đánh giá: Chưa

Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây: (1) dung dịch brom trong CCl4; (2) dung dịch kali pemanganat; (3) hi đro có xúc tác Ni, đun nóng; (4) Br2 có bột Fe, đun nóng? Viết phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng xảy ra.


Toluen và benzen cùng phản ứng hidro có xúc tác Ni. đun nóng; Br2 có bột Fe đun nóng