Bài 13 trang 161 SGK Hóa học 11. Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:...

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

C6H6 H+C2H4 C6H5CH2CH3 xt,toC6H5CH = CH2

a) Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi trên.

b) Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.


a) C6H6 + C2H4  H + C6H5  CH2 - CH3     C6H5CH2CH3   xt , to   C6H5CH = CH2 + H2  b) Theo  đồ: C6H6  C6H5CH2CH3  C6H5CH = CH2  m C6H6 p u = 1.106 .78 %100%  = 78.10 4 ( g ) n C6H6 p u = 78.10 4 78= 10 4 ( m o l )  nStiren = nC6H6  = 104 (mol)   mStiren = 104. 104 =1040000 (g) = 1,04 (tấn)