Bài 11 trang 160 SGK Hóa học 11. Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52 kg stiren...

Trung bình: 4,48
Đánh giá: 62
Bạn đánh giá: Chưa

Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52 kg stiren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng stiren này thu được hỗn hợp A gồm polistiren và phần stiren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,2 gam A vừa đủ làm mất màu của 60.00 ml dung dịch brom 0,15 M.

a)Tính hiệu suất của phản ứng tách hiđro của etylbezen.

b) Tính khối lượng stiren đã trùng hợp.

c) Polistiren có phân tử khối trung bình bằng 3,12.105. Tính hệ số trùng hợp trung bình của polime.


nC6H5C2H5=66,25106=0,625mol; nC6H5CH=CH2=52104=0,5molnBr2=0,06.0,15=0,09mola) C6H5CH2-CH3 t,p,xt C6H5CH=CH2 + H2             0,5                              0,5 (mol)H= nC6H5CH2-CH3 pu nC6H5CH2-CH3 .100%=0,50,625.100%=80%b)  C6H5CH=CH2 t,p,xt (C  H-CH2)n                                               C6H5    C6H5CH=CH2 +Br2  C6H5CHBr-CH2Br             0,9          0,9   (mol)

nStiren  = nBr2 = 0,009 (mol)  mSitren  = 0,009.104 = 0,936 (g)Theo định luật bảo toàn khối lượng: mtrước = msau  mA = mstiren = 52 (kg)  Cứ 5,2 gam A thì khối lượng stiren   0,936 (g)  52 kg A  khối lượng stiren    x=9,36 (kg)Vậy khối lương stiren đã tham gia phản ứng : 52  9,36 = 42,64 (kg) c) Hệ số trùng hợp : n=3,12.105104=3000