Bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11. Cho benzen tác dụng với lượng dư...

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1,00 tấn benzen với hiệu suất 78%.


Vì %H =78% ⇒ Khối lượng C6H6 tham gia phản ứng là:

mC6H6 =0,78 .1=0,78 tấn

                C6H6 + HNO3 H2SO4đặc C6H5NO2 + H2O

Theo PT:     78 (gam)                                    123 (gam)

Hay              78 (tấn )                         →        123 (tấn)

Vậy theo ĐB:   0,78 (tấn)                     →       x (tấn)

=> x=0,78.12378=1,23 (tấn)