Bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức phân tử...

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                    B. 3.                     C. 4.                      D. 5.


=> có 4 công thức

Đáp án C