Bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức phân tử...

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.                    B. 3.                     C. 4.                      D. 5.


Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?
Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

=> có 4 công thức

Đáp án C