Bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11. Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17...

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 55
Bạn đánh giá: Chưa

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng H2O. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4.

a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa X và H2 (xúc tác Ni, đun nóng), với brom (có mặt Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3 và axit H2SO4 đậm đặc.


Gọi CTPT của X là CxHy

MX = 3,17.29 = 92 ⇒ 12x + y = 92 (1)

C xH y + ( x + y4 ) O2 to x CO2+ y2 H2O 1(mol)                                 x (mol) 0,5y(mol)mCO2mH2O = 44x0,5y.18= 4, 28  y=1,14 x (2)

Từ (1) và (2) ⇒ x = 7 và y = 8

⇒ CTPT của X là C7H8

X là chất lỏng, không làm mất màu dd nước brom, làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng ⇒ X là C6H5CH3

b)