Bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 37
Bạn đánh giá: Chưa

Đánh dấu (+) vào ô cặp chất phản ứng với nhau theo mẫu sau:

  Benzen Hexen Toluen Etilen
H2, xúc tác Ni + +    
Br2 (dd)        
Br2 có Fe, đun nóng        
Dd KMnO4 nóng        
HBr        
H2O (xt H+)        

  Benzen Hexen Toluen Etilen
H2, xúc tác Ni + + + +
Br2 (dd)   +   +
Br2 có Fe, đun nóng +   +  
Dd KMnO4 nóng   + + +
HBr   +   +
H2O (xt H+)   +   +

Lưu ý: Đối với Benzen:

Phản ứng thế của Benzen với Br2 đc tiến hành trong điều kiện Br2 khí và CÓ MẶT bột Fe và nhiệt độ (chứ KHÔNG PHẢI BỘT Fe LÀ XÚC TÁC, mà xúc tác ở đây chính là FeBr3). Brôm ở thể khí, xúc tác của phản ứng này là FeBr3, và để tạo ra FeBr3, phải tiến hành nung Fe với Br2 khí.

Do đó, Chỉ có Benzen và toluen phản ứng được còn anken không phản ứng Br2 ở dạng khí

HS chú ý: Nhiều tài liệu ở các trang Web trong phần tác dụng với Br2/Fe, to thì tích cả 4 (+).