Bài 5 trang 126 SGK Hình học 11

Trung bình: 3,79
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và D'. Hãy xác định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi các mặt phẳng (EFB), (EFC), (EFC') và (EFK) với K là trung điểm của cạnh B'C'


Mặt phẳng (EFB) chính là mặt phẳng (ABF), mặt phẳng này chứa cạnh AB//CD nên (EFB)∩(DCC′D′)=GF//AB(G∈CC′).

Ta có thiết diện là hình bình hành ABGF.

Tuy nhiên ta lại có AB⊥(ADD′A′)⇒AB⊥AF⇒ABGF là hình chữ nhật.

- Trong mặt phẳng (ABCD),CE∩DA tại J. Trong mặt phẳng (ADD′A′) có JF∩AA′ tại I.

Thiết diện cần dựng là hình thang CFIE (IE//FC).

Bài 5 trang 126 SGK Hình học 11
Bài 5 trang 126 SGK Hình học 11

- Trong mặt phẳng (DCC′D′), C′F∩CD tại M. Trong mặt phẳng (ABCD), EM∩AD tại N, FN là giao tuyến của mặt phẳng (C′EF) với mặt bên (ADD′A′).

Trong mặt phẳng (ABCD), ME∩BC tại Q. Trong mặt phẳng (BCC′B′), C′Q∩BB′ tại P.

Thiết diện cần dựng là hình ngũ giác C′PENF.

- Gọi E,H,F,I,K,J theo thứ tự là trung điểm của AB,AD,DD′,D′C′,C′B′,BB′. Ta dễ dàng chứng minh được 6 điểm E,H,F,I,K,J nằm trên cùng một mặt phẳng. Mặt phẳng này chính là mặt phẳng (EFK) và thiết diện có được là hình lục giác EHFIKJ. Lục giác này có ba cặp cạnh đối song song và bằng nhau nên nó là lục giác đều.

Bài 5 trang 126 SGK Hình học 11