Câu 4, trang 106, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Đọc những câu trong bài Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương, và cho biết những yếu tố nào trong ngữ cảnh đã chi phối nội dung của những câu đó?


- Hai câu đầu: Ngữ cảnh chi phối là “Từ năm 1886, thực dân Pháp bãi bỏ trường thi ở Hà Nội, các sĩ tử từ Hà Nội phải vào trường thi Nam Định để thi”.

- Hai câu sau: Ngữ cảnh chi phối là “Trong khoa thi này có sự xuất hiện của quan sứ. Đó là người đứng đầu của một tỉnh, là người của thực dân Pháp”