Bài 3 trang 49 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn chứa một đường tròn cố định cho trước.


  +) Gọi O là tâm đường tròn cố định cho trước. Gọi  là đường thẳng đi qua tâm O đồng thời vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn tâm O (cố định).  chính là trục của đường tròn.

                                   

+) Tất cả các mặt cầu chứa đường tròn O đều có tâm thuộc trục. Do đó tập hợp tâm các mặt cầu thỏa đề bài chính là đường thẳng .