Bài 4 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 4: Cho hai hàm số f(x)=tanx và g(x)=11x .

Tính f(0)g'(0).


 

f(x)=1cos2xf(0)=1cos20=1g(x)=(1x)(1x)2=1(1x)2g(0)=1(10)2=1f(0)g'(0)=1 .