Bài 12 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 12: Giả sử h(x)=5(x+1)3+4(x+1)

Tập nghiệm của phương trình h(x)=0 là:

A) [1,2] C) 1
B) (,0] D) Ø

Ta có:h(x)=15(x+1)2+4  h(x)=30(x+1)

Vậy h(x)=0x+1=0x=1

Chọn đáp án C.