Bài 13 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 13. Cho f(x)=x33+x22+x

Tập nghiệm của bất phương trình f(x)0.

A) Ø C) [2,2]
B) (0,+) D) (,+)

Ta có:

f(x)=x2+x+1f(x)=x2+x+10(x+12)2+340  ()

Bất phương trình () vô nghiệm và vế trái dương x.

Chọn đáp án A.