Bài 8 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,54
Đánh giá: 105
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 8. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S=t33t29t, trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.

a) Tính vận tốc của chuyển động khi t=2 s.

b) Tính gia tốc của chuyển động khi t=3 s.

c) Tính gia tốc tại thời điểm vận tốc triệt tiêu.

d) Tính vận tốc tại thời điểm gia tốc bị triệt tiêu.


a) Vận tốc của chuyển động khi t=2 (s).

Ta có: vt=S=3t26t9

Khi t=2 (s)v(2)=3.226.29=9m/s.

b) Gia tốc của chuyển động khi t=3 (s). Ta có: at=vt=6t6

Khi t=3 (s)a(3)=6.36=12m/s2.

c) Ta có: vt=3t26t9

Tại thời điểm vận tốc triệt tiêu:

v=03t26t9=0t22t3=0        t=1 (loi)t=3 (s)

Khi t=3a(3)=6.36=12(m/s2)

d) Gia tốc: at=6t6

Khi a=06t6=0t=1 (s)

Khi t=1 (s)v(1)=3.126.19=12m/s.