Bài 5 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 5. Giải phương trình f(x)=0, biết rằng:

f(x)=3x+60x64x3+5.


Ta có:

     f(x)=3x+60x64.x3+5f'(x)=360x2+192x4=360x2+192x4           =3x460x2+192x4

Vậy:

f'(x)=03x460x2+192=0 (x0)x2=16x2=4x=±4x=±2(thỏa mãn).