Bài 1 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau :

a) y=x33x22+x5       

b) y=2x4x2+5x367x4

c) y=3x26x+74x

d) y=(2x+3x)(x1)

e) y=1+x1x

f) y=x2+7x+5x23x.


 

a) y'=x2x+1

b)

y'=-2x'x2--4.x2'x22+-5x3'x32--6x4'7x42   =2x2+4.2xx45.3x2x6+6.4x37x8   =2x2+8x310x4+247x5

c)

y'=(6x6).4x4(3x26x+7)16x2   =24x224x12x2+24x2816x2   =12x22816x2=3x274x2

d)

y'=(2x2+3)(x1)+(2x+3x).12x   =2xx+2x2+3x3+1xx+32x   =1xx+2x2+9x23

e)

y'=1+x'1x-1x1+x1x2   =12x(1x)+12x(1+x)1-x2   =1x(1x)2
f)

y'=(2x+7)(x23x)(2x3)(x2+7x+5)(x23x)2     =2x3+13x221x+2x317x2+11x+15(x23x)2   =4x210x+15(x23x)2 .