Bài 3 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 3. Cho hàm số f(x)=1+x . Tính f(3)+(x3)f(3).


Ta có:

f(3)=1+3=2f(x)=121+xf(3)=121+3=14

Suy ra: 

f(3)+(x3)f(3)=2+x34=5+x4.