Bài 6 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 6. Cho f1(x)=cosxx; f2(x)=xsinx. Tính f1'1f2'1.


Ta có:

+ f1'x=xsinxcosxx2f1'1=1.sin1cos11=sin1cos1+ f2'1=sinx+xcosxf2'1=sin1+cos1f1'(1)f2'(1)=sin1cos1sin1+cos1=1 .