Bài 11 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 11. Nếu f(x)=sin3x+x2 thì f(π2) bằng:

A) 0 ; C)  −2 ;
B) 1 ; D)  5 .

 


Ta có:

      f'(x)=3sin2xcosx+2xf''(x)=32sinxcosxcosx+sin2x.-sinx+2             =32sinxcos2x-sin3x+2f''-π2=32sin-π2.cos2-π2-sin3-π2+2                    =3.2.-1.0-1.-1+2=5

Chọn đáp án D.