Bài 10 trang 177 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 10. Với g(x)=x22x+5x1g(2) bằng:

A) 1 ; C) −5 ;
B) −3 ; D)  0 .

g'x=(2x2)(x1)(x22x+5)(x1)2       =2x24x+2x2+2x5(x1)2       =x22x3(x1)2g'2=222.23(21)2=3.

Chọn đáp án B.