Câu 6 trang 145 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu các định lí về quy tắc tính lôgarit, công thức đổi cơ số của lôgarit.


Quy tắc tính lôgarit : Cho các số dương a, b1, b2 và a1.

+) Lôgarit của một tích : logab1b2=logab1+logab2   ​​​​​.

+) Lôgarit của một thương : logab1b2=logab1+logab2.

  • Đặc biệt : loga1b=-logab.

+) Lôgarit của lũy thừa : logabα=αlogab, α.

  • Đặc biệt : logabn=1nlogab.

Công thức đổi cơ số : Cho các số dương a,b,c với a1, c1, ta có :logab=logcblogca.

  • Đặc biệt : logab=1logba vi  b1 và logaαb=1αlogab  vi α0.