Câu 2 trang 145 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu điều kiện cần và đủ để hàm số fx đơn điệu trên một khoảng.


Điều kiện cần : Cho hàm số y=fx xác định và có đạo hàm trên K.

Điều kiện đủ :

  • Nếu f'x>0 với mọi x thuộc K thì hàm số fx đồng biến trên K.
  • Nếu f'x<0 với mọi x thuộc K thì hàm số fx nghịch biến trên K.

Chú ý : Nếu f'x0 f'x0, xK và f'x=0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số cũng đồng biến (nghịch biến) trên K.