Câu 5 trang 145 SGK Giải tích 12

Trung bình: 5
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của lôgarit.


Định nghĩa và các tính chất cơ bản của lôgarit :

+) Định nghĩa : Cho hai số dương a, b với a1. Số α thỏa mãn đẳng thức aα=b được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là logab. 

+) Tính chất : Với hai số dương a và b, a1. Ta có các tính chất cơ bản sau : loga1=0, logaa=1,alogab=b, logaaα=α.