Bài 2 trang 26 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.


Xét hai khối lập phương và khối tứ diện đều đặt chung cạnh AB như hình vẽ.

                                     

Đây là một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện vì cạnh AB là cạnh chung của bốn đa giác (theo tính chất của đa diện thì mỗi cạnh của đa giác bất kì là cạnh chung của đúng hai đa giác).