Bài 1 trang 26 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất nào ? 


Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thỏa mãn những tính chất sau :

  • Hai đa giác (hai mặt) phân biệt của đa diện chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một canh chung.
  • Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.