Bài 4 trang 45 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.


*) Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số: Tiến hành theo các bước sau

+) Tìm tập xác định của hàm số.

+) Xét sự biến thiên:

  • Tính đạo hàm, tìm các điểm tại đó đạo hàm y' bằng 0 hoặc không xác định.
  • Tính các giới hạn đặc biệt (giới hạn tại vô cực) và tìm các đường tiệm cận(nếu có).
  • Lập bảng biến thiên.
  • Kết luận khoảng đơn điệu của hàm số.
  • Tìm cực trị (nếu có).

+) Vẽ đồ thị hàm số:

  • Chọn các điểm đặc biệt mà đồ thị đi qua (ví dụ cực trị, giao với trục hoành, trục tung...)
  • Dựa vào bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số.