Bài tập trắc nghiệm trang 47 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Chọn khẳng định đúng trong các bài toán sau đây.

1. Số điểm cực trị của hàm số y=-13x3-x+7 là :

(A) 1 ; (B) 0 ; (C) 3 ; (D) 2.

2. Số điểm cực đại của hàm số y=x4+100 là :

(A) 0 ; (B) 1 ; (C) 2 ; (D) 3.

3. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=1-x1+x là :

(A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 0.

4. Hàm số y=2x-5x+3 đồng biến trên :

(A)  ;              (B) (-;3) ;  (C) (-3;+) ; (D) \-3.

5. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y=13x3-2x2+3x-5

(A) song song với đường thẳng x=1;

(B) song song với trục hoành ;

(C) có hệ số góc dương ;

(D) có hệ số góc bằng -1.


1. (B) ; 2. (A) ; 3. (B) ; 4. (C);  5. (B).

1. 

  • y'=-x2-1<0 hàm số đồng biến trên tập xác định do đó hàm số không có cực trị. Chọn B.

2.

  •  y'=4x3=0x=0 và y'>0x>0; y'<0 x<0y' đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua 0x=0 là điểm cực tiểu của hàm số. Hàm số có một cực tiểu, không có cực đại. Chọn A.

3.

  •  limx+y=limx+1-x1+x=limx+1x-11x+1=-1y=-1 là tiệm cận ngang.
  •     limx-1+y=limx-1+1-x1+x=+x=-1 là tiệm cận đứng.
  • Vậy hàm số có hai đường tiệm cận. Chọn B.

4.

  •  y'=11(x+3)2>0,x-3. Do đó hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định là (-;-3) và (-3;+). Chọn C.

5. 

  • y'=x2-4x+3=0x=1 hoc x=3
  • y''=2x-4y''(1)=-2<0; y''(3)=2>0x=3 là điểm cực tiểu.
  • Hệ số góc của tiếp tuyến tại x0=3 là k=y'(3)=32-4.3+3=0Tiếp tuyến song song trục hoành. Chọn B.