Câu hỏi 8 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.


Nhiệm vụ:

Đóng mở các cửa nạp cửa thải đúng lúc để động cơ thực hiện quá trình nạp khí mới vào xilanh và thải klhí đã cháy ra ngoài .