Câu hỏi 5 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì.


Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 2 kì:

Kì 1: cháy giãn nở, thải tự do và quét - thải khí

Kì 2: Quét - thải khí, lọt khí, nén và cháy