Bài 14 Trang 210 SGK Vật lý lớp 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4 180 J/(kg.K).


+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 0oC:

            Q0 = λm

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC:

           Q1 = cm (t1 – to)

+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC là

           Q = Q0 +  Q1

           Q = λm + cm (t1 – to)

               = 3,4.105.4 + 4180.4.(20 - 0)

               = 1694400 J = 1694kJ.