Bài 6 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này?


 Q = Lm

  trong đó, L là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg) phụ thuộc bản chất của chất lỏng, đơn vị là jun trên kilôgam (J/kg); m là khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành khí ở nhiệt độ sôi.