Bài 2 trang 76 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu quy tắc nhân, cho ví dụ áp dụng.


Quy tắc nhân : Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu hành động thứ nhất có m cách thực hiện, hành động thứ hai có n cách thực hiện thì công việc đó được hoàn thành bởi m.n cách thực hiện.

Quy tắc nhân có thể mở rộng đối với nhiều hành động liên tiếp.

Ví dụ : Bạn An cần chọn mua một bộ ần áo từ một của hàng gồm có 5 cái áo khác nhau và 6 cái quần khác nhau. Hỏi bạn An có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?

Công việc chọn mua một bộ quần áo được hoàn thành khi thực hiện xong hai công đoạn : 

  • Công đoạn 1 : Chọn 1 cái áo trong 5 cái áo có 5 cách.
  • Công đoạn 2 : Chọn một cái quần trong 6 cái quần.
  • Số cách chọn một bộ quần áo là : 5.6=30 cách.