Bài 7 trang 77 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Gieo một con súc sắc ba lần. Tính xác suất sao cho mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần


+ Gieo một con súc sắc ba lần thì số phần tử của không gian mẫu là : nΩ=6.6.6=63.

+ Gọi A là biến cố " Mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần".  Khi đó biến cố đối A là " Mặt sáu chấm không xuất hiện".

Ta coi như con súc sắc chỉ xuất hiện số chấm từ 1 đến 5. Sau ba lần gieo  số trường hợp không xuất hiện mặt sáu chấm là: nA=5.5.5=53 = 125

Xác suất để ba lần gieo có ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là: PA=1-PA=1-12563=91216.