Bài 13 trang 77 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Từ một hộp chứa 3 quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

A.630 B.930
C.1030 D.1230

 


Số cách lấy 2 quả cầu bất kì là:nΩ=C52=10

Số cách lấy được 2 quả cầu trắng là: nA=C32=3

Xác suất để lấy được hai quả cầu trắng là:P=310=930.

Chọn đáp án B