Bài 12 trang 77 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm.

A.1036 B.1136
C.1236 D.1436

Không gian mẫu có: 6 × 6 = 36 phần tử.

Số trường hợp gieo hai con súc sắc không có con nào 6 chấm là: 5 × 5 = 25.

Số trường hợp hai con súc sắc có ít nhất một con 6 là: 36 – 25 = 11.

Xác suất để ít nhất một con súc sắc xuất hiện 6 chấm là: P(A) =1136.

Chọn đáp án B.