Bài 1 trang 76 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu quy tắc cộng, cho ví dụ áp dụng.


Quy tắc cộng : Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động thứ nhất có m cách thực hiện, hành động thứ hai có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m+n cách thực hiện.

Quy tắc cộng thực chất là quy tắc đếm số phần tử của hợp hai tập hợp hữu hạn không giao nhau.

+ Nếu tập hợp hữu hạn An(A) phần tử, tập hợp hữu hạn Bn(B)  phần tử, A  B không giao nhau thì số phần tử AB là: n(AB) =n(A) +n(B).

Ví dụ : Trên một kệ sách có 8 quyển sách toán, 9 quyển sách lý. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 quyển sách ? 

Do chỉ cần chọn một quyển sách nên có hai khả năng :

  • Chọn sách Toán có 8 cách.
  • Chọn sách Lý có 9 cách.
  • Số cách chọn là 8+9=17 cách.