Bài 9 trang 77 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Gieo đồng thời hai con súc sắc. Tính xác suất sao cho:

a) Hai con súc sắc đều xuất hiện mặt chẵn.

b) Tính các số chấm trên hai con súc sắc là số lẻ.


Gọi Ω là không gian mẫu. Gieo đồng thời hai con súc sắc nên nΩ=6.6=36.

a. Gọi  A " Hai con súc sắc xuất hiện mặt chẵn". Khi đó  A=2,2,2,4,2,6,4,2,4,4,4,6,6,2,6,4,6,6nA=9

Xác suất để hai con súc sắc xuất hiện mặt chẵn là: PA=936=14.

b. Tương tự gọi B "Tích các số chấm trên hai con súc sắc là số lẻ". Khi đó : B=1,1,1,3,1,5,3,1,3,3,3,5,5,1,5,3,5,5nB=9PB=936=14.