Bài 8 trang 77 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào sáu cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi trên hai thẻ đó là:

a. Cạnh của lục giác.

b. Đường chéo của lục giác.

c. Đường chéo nối hai đỉnh đối diện của lục giác.


+ Gọi Ω là không gian mẩu. Khi đó số phần tử của không gian mẩu là số cách lấy 2 điểm bất kì trong 6 đỉnh của lục giác nên  nΩ=C62=15. 

a) Gọi A là biến cố " Đoạn thẳng tạo bởi các điểm ghi trên hai thẻ là một cạnh của lục giác"

+ Ta có nA=6 (số cạnh của lục giác là 6)

+ Xác suất để lấy hai thẻ ghi hai điểm là một cạnh của lục giác là: PA=nAnΩ=615=0,4.

b)  Gọi B" lấy hai thẻ ghi hai điểm là hai mút của đường chéo" 

+ Số đường chéo của lục giác là C62-6=9 nB=9PB=915=35=0,6.

c. Gọi C "lấy hai thẻ ghi hai đỉnh đối diện của lục giác" . Khi đó nC=3P(C) =315= 0,2.