Bài 3 trang 76 SGK Đại số 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Phân biệt sự khác nhau giữa một chỉnh hợp chập k của n phần tử và một tổ hợp chập k của n phần tử.


Phân biệt một chỉnh hợp và một tổ hợp chập k của n phần tử : 

+ Cho tập hợp A có n phần tử.

  • Kết quả của việc lấy k (1kn) phần tử trong n phần tử của tập A và sắp xếp chúng theo một thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử.
  • Kết quả của việc lấy k (1kn) phần tử bất kì trong n phần tử của tập A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử.

+) Như vậy một chỉnh hợp và một tổ hợp khác nhau ở chổ là một chỉnh hợp được hình thành bởi hai hành động liên tiếp ( chọn và sắp xếp k có thứ tự), còn một tổ hợp được hình thành bởi một hành động là chọn ra k phần tử không phân biệt thứ tự.