Bài 5 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 5. Tính các giới hạn sau 

a) limx2x+3x2+x+4 

b) limx3x2+5x+6x2+3x

c) limx42x5x4    

d) limx+(x3+x22x+1)

e) limxx+33x1 

f) limxx22x+4x3x1


a) limx2x+3x2+x+4=2+322+2+4=12

b) 

limx3x2+5x+6x2+3x=limx3(x+2)(x+3)x(x+3)                           =limx3x+2x=3+2-3=13

c) 

Xét limx4-2x5x4Ta : lim x4-(2x5)=3>0   x4<0,x<4limx4-(x4)=0lim    x4-2x5x4=.

d)

    limx+(x3+x22x+1)  =limx+x3(1+1x2x2+1x3)=  limx+x3=+ và limx+(1+1x2x2+1x3)=-1<0.

e)limxx+33x1=limxx(1+3x)x(31x)                      =limx1+3x31x=13.

f)

    limxx22x+4x3x1      =limx|x|12x+4x2x3x1=limxx12x+4x2xx(31x)=limx12x+4x2131x=23.