Bài 3 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 3. Tên của một học sinh được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là giá trị của một trong các biểu thức A,H,N,O với:

A=lim 3 n1n+2 

H=lim(n2+2nn)N=limn23n+7O=lim3n5.4n14n.


A=lim3n1n+2=limn(31n)n(1+2n)=lim31n1+2n=3

H=lim(n2+2nn)=lim(n2+2n)n2n2+2n+n  =lim2nn[1+2n+1]=lim21+2n+1=1

N=limn23n+7=limn(1n2n)n(3+7n)    =lim1n2n3+7n=0

O=lim3n5.4n14n=lim4n[(34)n5]4n[(14)n1]                             =lim(34)n5(14)n1 =5

Vậy số 1530 là mã số của chữ HOAN.