Bài 4 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 4. 

a) Có nhận xét gì về công bội của các cấp số nhân lùi vô hạn.

b) Cho ví dụ về cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương và tính tổng của mỗi cấp số nhân đó.


a) Công bội q của cấp số nhân lùi vô hạn phải thoả mãn |q|<1 hay -1<q<1.

b) Ví dụ. cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu u1=12 và công bội là  q=-12:12,122,...,-1n-12n,...và tổng là: S=u11q=121+12=13.

+ Cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu là u1=3 và công bội là q=13 : 3,1,13,132,...

+ Và tổng là: S=u11q=3113=92.