Bài 7 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 7. Xét tính liên tục trên của hàm số gx=x2-x-2x-2  nếu x>2 5-x          nếu x2.


Ta có:

+ g2=5-2=3+limx2+gx=limx2+x2-x-2x-2=limx2+x-2x+1x-2                  =limx2+x+1=3.+limx2-gx=limx2-5-x=5-2=3

Từ kết quả đó ta thấy: limx2+gx=limx2-gx=g2 nên hàm số liên tục tại x0=2.

Mặt khác trên (;2), g(x) là hàm đa thức và trên (2;+), g(x) là hàm số phân thức hữu tỉ xác định trên (2;+) nên hàm số g(x) liên tục trên hai khoảng (;2) và (2;+)

Vậy hàm số y=g(x) liên tục trên .