Bài 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 13. Cho hàm số fx=1-x2x. limx-fx  bằng:

A) +; B) 1;
C)-; D) -1.

                                                      

                                  


Ta có:

limxf(x)=limx1x2x=limxx2(1x21)x2.1x                 =limx1x211x limx1x21=1<0 (1)  limx1x=0, x1x<0 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: limxf(x)=+   

Chọn đáp án A.