Bài 14 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 14. Cho hàm số fx=3-xx+1-2  nếu x3m        nếu x=3.

Hàm số đã cho liên tục  tại x=3 khi m bằng:

A) 4   B)  −1
C) 1  D) −4

 


Ta có:

+ f(3)=m+ limx3fx=limx33-xx+1-2                  =limx33-xx+1+2x+1-22                  =limx3x+1+2-1=4
 Hàm số y=fx  liên tục tại x=3limx3fx=f3m=4.

Chọn đáp án D.