Bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 1. Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.


Giới hạn dãy:

lim1n=0lim1nk=0,k*limqn=0,q<1               limc=climnk=+,k*          limqn=+ với q>1.

Giới hạn hàm:

limxx0x=x0                                limxx0c=climx±cxk=0  với  k*limx+xk=+  với  k*limx-xk=+ nếu k chẵnlimx-xk=- nếu k lẻ.