Bài 10 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 10. Cho dãy số un với un=1+2+3+...+nn2+1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A)  limun=0; B) limun=12;
C)  limun=1; D. Dãy un không có giới hạn khi n+.

Vì 1+2+3+...+n=nn+12 nên  un=n(n+1)2(n2+1)

limun=limn(n+1)2(n2+1)=limn2(1+1n)n2(2+2n2)              =lim1+1n2+2n2=12.

Chọn B.