Bài 15 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 15. Cho phương trình  4x3+4x1=0  (1) Mệnh đề sai là:

A) Hàm số  f(x)=4x3+4x1 liên tục trên  ;

B) Phương trình (1) không có nghiệm trên khoảng -;1 ;

C) Phương trình (1) có nghiệm trên khoảng -2;0 ;

D) Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trên khoảng -3;12.

 


 Mệnh đề B sai vì:

+ Xét hàm số f(x)=4x3+4x1, ta có f(1)=1; f(2)=23f(1).f(2)=23<0

+ Ta lại có hàm số f(x) liên tục trên (2;1) nên phương trình có ít nhất một  nghiệm x0(2;1)

Do đó, phương trình 4x3+4x1=0 có nghiệm trên (;1)

Chọn B.