Bài 9 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 9. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

(A) Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

(B) Nếu (un) là dãy số tăng thì limun =+.

(C) Nếu limun =+ limvn =+  thì limun-vn=0. 

(D) Nếu un = an và  1<a<0 thì limun = 0.


Câu D đúng vì limqn=0 khi |q|<1. Do đó: 1<a<0 thì liman=0

Chọn đáp án D.